S:t Sigfrids åsänkningsförening

Redan år 1909 togs första initiativet för att gräva ut S:t Sigfridsån genom ängsmarken från kvarnarna i Mölebo till dammen vid Skabro. Kontakt togs med Lantmäteriet i Kalmar av några av fastighetsägarna intill ån. 1914 gjorde expertis en projektering avseende utgrävningen och en kostnadsberäkning om 64 000 kr. Åsänkningsföreningen bildades 1918. År 1945 var reningsverket i Hanemåla dåligt och ett utsläpp av giftiga ämnen i Nybro tog död på nästan all fisk i Överstatorps damm och i S:t Sigfridsån. Fastighetsägarna klagade och en uppgörelse träffades med Nybro stad, föreningen erhöll skadestånd om 14 000 kr. Kommunen byggde 1973 ett nytt reningsverk i Överstatorp. För de olägenheter strandägarna haft under de sista åren betalade kommunen ett skadestånd om 150 975 kr att fördelas mellan strandägarna.

Sidebar