Rösjömåla

http://kartor.eniro.se/m/5aCfL

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Gårdar i Oskar

Oskar var i äldre tid en del av Mortorps socken. Det kallades Mortorps skogsbygd. På grund av det stora avståndet till Mortorps kyrka från västra delen av socknen uppbyggdes ett kapell i skogsbygden. Enligt uppgift i Södra Möre dombok 1771 var kapellet byggt år 1709. Det byggdes om omkring 1770 och fick då Madesjö kyrkas gamla altartavla. År 1847 fick kapellbygden namnet Oskar med komministern i Mortorp boende i en egen prästgård, avskild från Alsjö nr 3. Kyrkan byggdes 1870 och renoverades 1925. Efter de senaste pastoratsregleringarna tillhör Oskar Madesjö pastorat.

Rösjömåla

Rösjömåla är ett av de senast upptagna hemmanen i Oskar. Det omtalas f.f.g. i 1591 års fogderäkenskaper som kronotorp. Avraden var obetydlig: ½ lispund smör och fodring för 2 hästar. Brukarens namn nämnes ej. I 1620 års längd över boskaps-penningen står ”änkan i Rödsjömåla”. Hennes bidrag till den extraskatt boskaps-penningen var, var 1 dlr 24 öre – ett ganska obetydligt belopp. 1628 är Rösjömåla mera bebyggt. Anders har 3 tunnor råg och 6 tunnor korn och malt. Kerstin och Sissela, huskvinnor, har 2 tunnor råg och 4 tunnor korn och malt, Marieth, huskvinna, har 2 tunnor korn. I vilket förhållande dessa stod till varandra framgår ej av källorna. I listan över den s.k. 3-markshjälpen samma år står Måns i Rörsiömåla och ovan-nämnda Sissela. I jordeboken 1635 kallas Rösjömåla nybygge. Avraden är ½ lispund smör och fodring för 2 hästar. I mantalslängden 1641 heter brukaren Swen. Han deklarerar sina tillgångar sålunda: 1 ungsto, 2 oxar, 1 stut, 3 kor, 1 kviga och 2 tunnor utsäde. Rösjömåla kallas ¼ hemman. Sven brukade det hela 1640-talet. 1649 var hemmanet dessutom anslaget som underhåll till ”corporal Anders Torsson i kapten Lennart Bertilssons kompani av infanteriet”. 1650 och 1651 brukades hemmanet av Jon, men 1655 och 1663 saknas namnet på den eventuelle brukaren. Kanske var gården öde. I 1682 års jordebok karakteriseras Rösjömåla som torp. Torpare var Olof. Värdet av hans avrad var 1 dlr 27 öre 8 penningar – ett obetydligt belopp. Vid den kristendomsprövning, som 1688 anställdes var brukarens namn Måns, som var gift och hade en dotter. Måns betecknas fortfarande som brukare i 1699 års jordebok. Rösiömåla har där nummer 274. Den årliga avraden är oförändrade 1 dlr 27 öre 8 penningar. I 1717 års mantalslängd står ”Pährs änkia” som brukare. 1725 heter brukaren Pähr Gummesson. I 1746 års mantalslängd heter brukaren Gumme Nilsson. Han är gift och har en son skriven i hemmet.

På grund av att husförhörslängd för Oskar saknas för senare hälften av 1700-talet måste vi gå fram till husförhörslängden 1805-1810. Enligt denna fanns 1805 två hemmansägare i Rösjömåla. Pehr Svensson var 55 år gammal 1805. Han blev då inhyses och gården övertogs 1806 av bonden Andersson (förnamn ej angivet) 28 år gammal och ogift. Pehr Svenssons hustru hette Stina, 51 år 1805. De hade 2 söner: Peter 20 år och Niclas 22 år (sic!). Den andra gården innehades av Jonas Månsson, 33 år 1805, och h.h. Ingrid, 26 år. De hade 1805 sonen Måns som var 6 år gammal och fick 1808 sonen Jonas.

För perioden 1849-1861 finns en uppgift om hur många personer, som bodde i Rösjömåla. Det var 13 män och 10 kvinnor eller tillsammans 23 personer. Där fanns nu två hemmansdelar. På ¼ mtl satt i början Peter Johansson och Sofia Petersdotter med de tre barnen Per August, f. 1847, Helena, född 1849 och Emma Kristina, född 1852. De flyttade 1853, varefter hemmansdelen övergick till Sven Karlsson, född i Oskar 1818 och h.h. Stina som var född 1817. De hade 4 barn: Peter August, f. 1843, Johan Gustaf, f. 185?, Frans August, f. 1855 och Maria Christina, f. 1857. Den andra hemmansdelen innehades av Niclas Gudmundsson, född 1808, som dog 1861. Hans hustru hette Kajsa Lena Nilsdotter, född 1815. De hade 4 barn: Peter Gustaf, f. 1840, Johanna Christina, f. 1843, Frans Johan, f. 1850 och Carolina, f. 1855. Torparen Erland Johansson var född i Älghult 1814. Hans hustru Agda Ols-dotter, född 1814 i Oskar, avled 1852. Torpet övertogs av en dotter, Kristina Erlands-dotter, f. 1831, som 1853 gifte sig med Johannes Gabrielsson från Vissefjärda, född 1824.

På 1870-talet ägdes 1/8 mtl av Sven Karlssons son Peter August Svensson, född 1843 och gift 1876 med Johanna Elisabet Niklasdotter, född 1843, som avled 1880. De hade sonen Carl, född 1872. 1/8 mtl ägdes först av Peter Gustaf Niklasson, född 1840 i Oskar. Han flyttade bort 1871 och gården övergick till Frans Johan Niklasson, född 1840 och gift 1871 med Karolina Magnidotter, född 1845. De fick 1872 sonen Nils Edvard. Brodern Peter Gustaf Niklasson återvände 1873 som dräng hos Frans Johan och gifte sig med Mathilda Månsdotter, f. 1847. De fick 2 barn: Anna Augusta 1874 och Johan Ernst 1879. Brödernas moder änkan Cajsa Lena Nilsdotter, f. 1815, hade undantag. Torpare var Johan Soldat, född 1826. Hans hustru Maria Nilsdotter var född 1821. De hade 2 barn.

Åren 1881-1891 skedde flera förändringar. Peter August Svensson gifte 1882 om sig med Stina Lena Gustafsdotter, f. 1840. De flyttade 1886 till Madesjö. Gården övergick 1887 till Johan Gustaf Svensson, f. 1853, som samma år gift sig med Adelina Andersdotter, född 1855 i Ljungby. Båda emigrerade 1889 till USA. Den andra gården på 1/8 mtl delades mellan bröderna Niklasson, så att vardera fick 1/16 mtl. Frans Johans äldste son Nils Edvard emigrerade 1889 till USA. Han hade 3 yngre syskon: Helena Amanda, f. 1881, Anna Julia, f. 1884 och Hilda Augusta, f. 1887. Peter Gustaf Niklasson dog 1888. Han hade 2 barn, som bägge dog unga. Änkan Matilda Månsdotter gifte 1889 om sig med Karl Johan Petersson, född 1863. De fick 1890 sonen Johan Robert. Torparen Johan Soldat dog 1888 efterlämnande änkan Maria Nilsdotter och 2 barn. Torparen Viktor Johansson var född 1858 i Karlslunda. Han gifte sig 1890 med Amanda Danielsdotter från Mortorp, född 1862. De flyttade 1891 till Karlslunda. De hade då 2 barn.

Sidebar