Högahult

http://kartor.eniro.se/m/bkjbe

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Hemmanet Högahult omtalas för första gången i 1533 års register över den extra skatt eller gärd, som Gustav Vasa detta år utlyste för att få medel till rustningar med anledning av inbördeskriget i Danmark. Brukaren hette ”Peder Andhersson”. Hur gammalt hemmanet då var är omöjligt att säga. Man kan endast konstatera, att det anlagts någon gång under medeltiden. Enligt 1539 års fogderäkenskaper var Pers avrad ”et kleff tåt, en pakke näfwer, en öra” samt fodring för 2 hästar. 1541-42 hade avraden höjts till penningar-5 fyrkar, 1 skäppa korn, 1 packe näver, 1 bunt lin, 3 dagsverken och fodring för 8 hästar. Per eller Peder brukade Högahult under lång tid. Han förekommer i fogderäkenskaperna sista gången 1575. 1551 höjdes hans avrad med ½ lispund smör och 1561 med ett dagsverke till 4 dagsverken. 1565 gav han i tionde 2½ skäppa råg och 2 skäppor korn, svarande mot en skörd av 37½ skäppa råg och 30 skäppor korn. Men året innan, från vilket tionden beräknades, var ett gott år i Madesjö. Inför Älfsborgs lösen 1571 deklarerade Per sina tillgångar: koppar-1 lispund, oxar-2, kor-4, treårsungnöt-4, får-8, svin-8 och häst för 15 mark. Hans skatt blev 12 mark, vilket är något över genomsnittet. 1575 var Pers sista år. Då var hans tionde endast 1 skäppa råg och 1 skäppa korn. Men året före var ett dåligt år.

1580 heter brukaren Anders i Högahult. Han var sannolikt en son till Per. Han avlöstes 1591 av Ebbe Simonsson som brukade Högahult till 1601. I rumpeskatt-längden detta år deklarerade Ebbe Simonsson 1 par oxar, 4 kor, 1 sto och 3 tunnor utsäde. 1606 är Högahult anslaget till underhåll av en knekt, som hette Anders Andersson. Var han son till förut nämnde Anders och sonson till Per Andersson? När Älfsborgs andra lösen skulle utgivas hette brukaren ”Byrge i Högahult”, som erlade 3 koppardaler i skatt. Denne Börge eller Birger brukade hemmanet i stort sett oavbrutet till 1644. 1623 nämnes en knekt i de Lavals kompani av Kalmar regemente, som hette Suen Suensson och 1625 nämnes en Bengt, men Birger måste hela tiden ha funnits i Högahult, ty han nämnes i den kvarntullsmantalslängd, som upprättades 1625-1627. Han har där sällskap med en Per eller Peder Olsson. Bägge hade att betala 4 dlr 4 öre i kvarntull. Det var hälften av vad de mera välsituerade hemmans-brukarna hade att betala. Birger och Peder Olsson brukade 1628 var sin hälft av Högahult. Birger deklarerade: 2 tunnor utsäde, 2 skäppor svedjeråg, 3 kor, 2 kvigor, 2 får, 3 lamm, 3 ungsvin. Peder Olsson deklarerade 2 tunnor utsäde, 3 kor, 4 kvigor, 1 lamm och 5 ungsvin. 1633 har Peder försvunnit och i stället har en Måns kommit vid sidan av Birger. Nu har Birger 4½ tunna säd, 1 sto, 2 oxar, 4 kor, 2 kvigor, 2 får, 2 lamm och 2 ungsvin. Måns hade endast en ko. 1633 förekommer en Bengt och en ryttare Håkan och 1635 återkommer Peder men 1641 är det Börje i Högahult, som åter står för hemmanet. Han har nu en piga och redovisar 1 sto, 2 kor, 3 kvigor, 2 får och 3 tunnor utsäde. Håkan redovisar nu 2 kor, 3 kvigor, 2 får och 3 tunnor utsäde. Håkan var väl en son till Birger. De står ännu tillsammans 1644 som brukare av 1 hemman Högahult, men därefter försvinner Birger. Han har troligen dött något år efter 1644. Vid häradsrätten 1644 anklagades en beryktad stortjuv ”Tufwe i Ödewata” för en rad stölder. Bl.a. hade han från Håkan i Högahult stulit 2 galtar och 6 dlr smt. Tufwe dömdes ”till green och galge” dvs till att avrättas genom hängning.

Håkan brukade ensam Högahult t.o.m. 1660, men har i 1668 års mantalslängd fått sällskap med ”Påfwel i Högahult”. Båda fanns kvar 1669. Högahult ”förmedlades” till ¼ hemman d. 1 april 1661. Enligt 1682 års jordebok brukades gården detta år av ”Joen i Högahult”. Hans årliga ränta var 5 dlr 27 öre 9 penningar. Men Påfwel med tillnamnet Nilsson är i 1686 års jordebok angiven som ende brukare, men i 1699 års jordebok är Högahult delat mellan 3 brukare, samtidigt som hemmanet är förmedlat till 5/8. Brukarna heter nu Börge-5/16, Håkan-5/32 och Per Påfwelsson-5/32. Den årliga räntan var nu sänkt till 4 dlr 13 öre. I 1717 års mantalslängd är brukarna desamma. Håkans tillnamn anges nu. Han hette Håkan Månsson. I vallängden 1740 anges som röstberättigade 4 brukare: Jon Börgesson, Jonas Andersson, Nils Bult och Per Kulle. Var och en brukade 5/32 mtl.

I den äldsta husförhörslängden, som omfattar förhållandena på 1730-talet, nämns som hemmansägare i Högahult Per Håkansson med hustru Kierstin, Jon Börgesson med hustru Sissa, Måns med hustru Karin och Per Påfwelsson med hustru Elin. Dessutom flera inhyses. Några uppgifter om födelseår finns ej i denna längd. Hustrurnas efternamn är utelämnade.

Under perioden som omfattas av husförhörslängden 1755-1788 växlade gårdarna ägare. En gård ägdes fortfarande av Jonas Andersson och hans hustru Märta Ingrid Danielsdotter, som var född 1715. De fick 4 barn: Peter 1735, Sara 1740, Anders 1741 och Måns. Nästa gård ägdes av Gumme Germundsson, som var född 1721 och gift med Märta Jonsdotter, född 1723. De fick 5 barn: Marja 1752, Per 1761, Kierstin 1764, Anders 1767 och Jonas 1770. Gården övertogs mot slutet av perioden av Sven Svensson, f. 1751 och 1781 gift med Marja Germundsdotter, född 1752. De fick 5 barn: Nilla 1782, Ingrid 1785, Sissela 1784, Nils 1790 och Jonas 1793. Peter Nilsson var född 1734 och gift med Stina Esbjörnsdotter, född 1752. De fick 4 barn: Nils 1785, Kierstin 1787, Maria 1789 och Elin 1792. Per Olofsson var född 1726 och gift med Segrid, född 1732. De fick 5 barn: Maja 1751, Per 1753, Sven 1756, Stina 1759 och Olof 1772. Nils Persson var född 1738 och gift med Ingeborg Nilsdotter, f. 1730. De fick 7 barn: Stina 1750, Måns 1753, Peter 1755, Caisa 1761, Johannes 1763, Abraham 1765 och Lena 1767. Olof Andersson var född 1756 och gift med Lena Johansdotter, f. 1761. Båtsman var Nils Andersson Rulle, f. 1726 och gift med Gertrud Nilsdotter. De hade fem barn. Båtsmannen Olof Nilsson Rulle var född 1751 och ogift.

Under perioden 1782-1801 fanns det 5 hemmansdelar i Högahult. Sven Svensson brukade fortfarande sin gård. Olof Andersson avled 1786 och hans hustru Lena Johansdotter 1789. De efterlämnade 2 barn: Christina och Anders. Efterträdare blev Peter Svensson från Mortorp, som var född 17?2 och med tiden blev gift med Christina. Per eller Peter Nilsson och Stina Esbjörnsdotter fortsatte på sin gård. Nästa gård brukades av Håkan Jonsson född 1744 och 1764 gift med Segrid Svensdotter, född 1745. De fick 2 barn: Stina, född 1773 och Maria 1775. Sven Andersson var född 1769 och 1787 gift med Ingrid Svensdotter, född 1766. De fick 4 barn: Brita föddes 1789, Gertrud 1791, Stina 1792 och Maria 1798. Hemmanets båtsman hette Anders Rulle, f. 1757. Avskedad båtsman var Nils Andersson Rulle, f. 1726. Hans hustru hette Gertrud Nilsdotter, f. 1732. De hade 6 barn. Gumme Germundsson levde på ägorna som inhyses. Så gjorde änkan Ingeborg Nilsdotter, född 1736. Det fanns 2 torpare på hemmanet: torparen och f. båtsmannen Jöns Goliath, f. 1738 med hustru Maria Jonsdotter och 5 barn, samt Jonas Månsson med hustru Maja Nilsdotter och dottern Caisa.

Under perioden 1802-1815 gifte sig Sven Svenssons äldsta dotter Nilla till Mortorp och dottern Ingrid till Västra Alsjö. Olof Anderssons gård övergick till dottern Christina Olofsdotter och hennes man Petter Svensson, född 1772. De fick 3 barn: Olaus 1807, Lena 1810 och Anna Maria 1813. Per Nilsson avled som undantagsman 1812. Av de fyra barnen blev dottern Kierstin gift till Mortorp 1808. Sven Andersson och Ingrid Svensdotter fick 1802 sitt fjärde barn, sonen Peter. Håkan Jonsson och Segrid Svensdotter bodde kvar på sin gård med sina två döttrar. Båtsman var nr 152 Anders Rulle, men han bodde i Kroksjö. Torpare var Anders Trafvare, f. 1770. Hustrun Brita Svensdotter avled 1814. Äldsta dottern Stina var gift i Mortorp sedan 1807. Jöns Goliaths hustru Annica Jonsdotter avled 1805 och efterlämnade 4 barn, av vilka yngsta dottern Maja var gift i Vissefjärda.

Under åren 1815-1821 fanns det 4 gårdar i Högahult, vardera på 5/32 mtl. Sven Svensson tog nu undantag av sonen Jonas Svensson, f. 1793, och dennes hustru Lena Jonasdotter, f. 1793. De fick 1818 dottern Maria och 1821 dottern Christina. Sven Svenssons hustru Maria Gummesdotter avled 1817. På nästa gård på 5/32 fortsatte Peter Svensson och Christina Olsdotter. De fick 1817 sitt fjärde barn, dottern Gertrud och 1819 sitt femte, dottern Lovisa. Sven Andersson och Ingrid Svensdotter tog undantag av dottern Stina Svensdotter och hennes man Måns Olofsson, f. 1786. De fick 1819 dottern Ingrid Lena. Den sista gården på 5/32 mtl innehades av Nils Jonsson, f. 1785 och hans hustru Brita Stina Danielsdotter, f. 1791. De fick 4 barn: Peter 1813, Stina Lena 1816, Jonas 1818 och Nicolaus 1821. På gården bodde undantagsänkan Stina Esbjörnsdotter, född 1752. Hemmanets båtsman hette nu Olof Rulle, född 1797 och gift med Maja Lisa Nilsdotter, född 180?. Det fanns nu tre torpare på hemmanets ägor. Anders Nilsson Trafvare var född 1770, båtsmannen och torparen Peter Johansson Lindström 1795 med hustru Maria Andersdotter, f. 1793. Anders Krämare var född 1776 och gift med Ingrid Andersdotter, född 1788. De hade 4 barn.

På 1820-talet avled Nils Jonsson 1827. Han efterlämnade änkan Brita Stina Daniels-dotter, f. 1791, och 5 barn: Peter född 1813, Stina Lena 1816, Jonas 1818, Nicolaus 1821 och Joseph 1824. Stina Esbjörnsdotter, som bodde på gården, avled 1824. Peter Svensson och Christina Olofsdotter tog undantag av sonen Olaus Petersson, f. 1807, och dennes hustru Maria Andersdotter från Kristvalla, född 1800. Måns Olofsson och Stina Svensdotter fick på 1820-talet 4 barn efter dottern Ingrid Lena 1819: Maja Stina 1822, Gustava 1824, Olaus 1827 och Christina 1830. Ingrid Lena gifte sig på 1830-talet med Nicolaus Håkansson, f. 1817. På ägorna bodde Sven Andersson och hans hustru Ingrid Svensdotter. Sven Andersson avled 1825. Jonas Svensson och Lena Jonasdotter fick på 1820-talet 2 barn: Nils 1824 och Johanna 1826. Undantagsmannen Håkan Jonsson avled 1826 och hans hustru 1833. Av övriga kan nämnas båtsmannen Olof Rulle med hustru och 3 barn, torparen och båtsmannen Peter Johansson Lindström, som dog 1822 efterlämnande änkan Maria Andersdotter och sonen Lorentz, båtsmannen och torparen Anders Krämare, död 1824. Hans änka Ingrid Andersdotter avled 1826 och barnen utauktionerades på olika familjer. Torparen Anders Svensson med hustru och 3 barn samt Petter Jonsson med hustru och son. Torparen Carl Glader hade hustru och 2 barn. Som inhyses betraktades avskedade båtsmannen Carl Grof med vanföra systern Stina Nilsdotter och Petter Staffansson med hustru och 3 barn.

På 1830-talet tog Jonas Svensson och Lena Jonasdotter undantag av äldsta dottern Maria Jonsdotter och hennes man Gustaf Svensson, f. 1821. Han kom från Stora Idehult. Måns Olsson, född i Mortorp 1786, och hans hustru Stina Svensdotter, född 1792, tog också undantag av dottern Ingrid Lena Månsdotter och hennes man Nicolaus Håkansson, f. 1817. Sedan dessa flyttat till Algutsboda övertogs gården av Carl Petersson från Vissefjärda och Christina Andersdotter, född 1816. De fick på 1830-talet 3 barn: Peter Olaus 1833, Cajsa Maria 1836 och Johanna 1839. På gården bodde undantagsänkan Ingrid Svensdotter, f. 1766. Peter Svensson och Christina Olsdotter tog undantag av sonen Olaus Petersson, f. 1807, och Maria Andersdotter, f. 1800, som dock flyttade till Vissefjärda 1839. Samma år övertogs gården av Olaus’ syster Gertrud Petersdotter, f. 1811, men hon avled samma år, varefter yngsta systern Lovisa Petersdotter 1840 ingick äktenskap med Johan Peter Jonsson från Mortorp, som kommit till Högahult 1839. De övertog gården. 5/32 mtl ägdes av Jonas Nilsson, f. 1818, och hans hustru Brita Stina Petersdotter, f. 1821. De var barnlösa. En gård på 5/64 mtl ägdes några år från 1839 av Peter Nilsson och Stina Andersdotter från Vissefjärda, men de sålde redan 1842 till Jonas Nilsson, varefter de flyttade till Mortorp. Peter Nilsson var son till Nils Jonsson och Brita Stina Danielsdotter. Fadern var död, men modern levde som undantagsänka.

Det fanns nu 4 torpare på ägorna. Carl Johan Gabrielsson var född 1807 och gift med Ingrid Petersdotter, född 1804. De hade 2 barn. Peter Jonsson var från Algutsboda och född 1800. Hans hustru hette Ingalöf Persdotter och var från Långasjö. De hade 4 barn. Båtsmannen och torparen Johan Carlsson Propp var född 1807 i Mortorp. Hustrun hette Susanna Isacsdotter från Algutsboda, född 1814. Olof Larsson var född 1805 och hans hustru Ingrid Lena Nilsdotter 1814. Inhyses var Anders Rulle med hustru och änklingen Nils Andersson.

På 1840-talet bodde 59 personer i Högahult, 28 män och 31 kvinnor. Vissa förändringar inträffade. Undantagsmannen Jonas Svenssons hustru Lena Jonas-dotter avled 1842. Gustaf Jonsson och Jonas Svenssons dotter Maria Jonsdotter brukade gården. De fick på 1840-talet 4 barn: Petronella Mathilda 1843, Carl Edvard 1844, Peter 1846 och Johan Leander 1849. Från nästa gård på 5/32 mtl flyttade 1845 Nicolaus Håkansson och Ingrid Lena Månsdotter med sina två barn till Kroksjö. Carl Petersson och Christina Andersdotter fick på 1840-talet 3 barn till sina tidigare 3: Emma Gustava 1842, Helena Mathilda 1847 och Wendla Charlotta 1850. Som redan omtalats sålde Peter Nilsson och Stina Andersdotter sina 5/64 mtl till Jonas Nilsson, född 1818 och gift med Brita Stina Petersdotter från Mortorp. De övertog gården 1842 och 1846 föddes deras son Gustaf Wilhelm. Nästa gård på 5/32 mtl ägdes av Johan Peter Jonsson, född i Mortorp 1821 och hitflyttad 1839. Hans hustru hette Lovisa Petersdotter, som var dotter till avlidne Peter Svensson och som kom hit 1840. De fick 1843 dottern Johanna Gustava och 1848 dottern Christina Mathilda. Båtsmannen Nicolaus Andersson Rulle flyttade 1850 till Toresbo med hustru och 3 barn. Avskedade båtsmannen Carl Grof bodde på ägorna tillsammans med sin vanföra syster Stina Nilsdotter. Han var gratialist men kallas trots detta fattighjon. En annan avskedad båtsman var Anders Rulle, f. 1763 med hustru som hette Stina Nilsdotter.

Torparen Jonas Nilsson kom hit 1850 men flyttade redan 1851 till Vissefjärda. En annan torpare var Olof Larsson från Mortorp, f. 1805 och gift med Ingrid Lena Nilsdotter från Bällsjö, född 1814. De hade tre barn. Från Mortorp inflyttade 1845 torparen Carl Johan Gabrielsson, f. 1807, med hustru och 4 barn. Hustrun avled 1850. Torparen Peter Jonsson och hans hustru Ingalöf Pehrsdotter hade vid 1840-talets utgång 7 barn. Undantagsmannen Måns Olssons hustru Stina Svensdotter avled 1849 och efterlämnade utom maken 3 barn. Från Mortorp inflyttade 1842 undantagsmannen Peter Pehrsson, född i Vissefjärda 1783. Hans hustru Brita Stina Danielsdotter var född i Gelebo 1791.

Under 1850-talet flyttade 1852 Gustaf Jonsson och Maria Jonsdotter till Östra Persmåla. De hade då 5 barn. Gården på 5/32 övergick till Niclas Nilsson, född i Högahult 1821. Han kom från Kroksjö. Hustrun Lena Stina Petersdotter var född i Vissefjärda 1823. De medförde 2 barn: Nils Peter, född i Oskar 1842 och Hilda Gustava, född i Kroksjö 1849. Carl Petersson överlät 1856 sina 5/32 mtl till sonen Peter Olaus Carlsson, född 1833, och dennes hustru Stina Lotta Jonsdotter från Käringskruf, f. 1833. De fick 1859 dottern Hilda Sophia. Jonas Nilsson och Brita Stina Petersdotter fick sitt tredje barn, dottern Hilda Christina, 1854 och sitt fjärde, sonen Carl Johan, 1859. Två barn dog 1853 och 1854. Familjen hade tre myndlingar: August Johansson …

[Här fattas del av anteckningarna, bl a en inledning till 1860-talet.]

… Gränö. Han var gift med Charlotta Gustafsdotter, född 1845. De fick 1868 dottern Hilda Emilia. 5/64 mtl ägdes av Frans Ottosson i Skräddaregärde, medan 1/64 mtl köptes av den tidigare torparen Carl Petersson, som var gift med Christina Anders-dotter från Mortorp, född 1816. De hade 5 barn. 1/64 mtl ägdes från 1870 av Carl Johan Jonsson, född 1836 i Vissefjärda och samma år gift med Carl Peterssons dotter Helena Mathilda Carlsdotter, f. 1847. Som synes skedde en viss ägosplittring mot slutet av 1860-talet.

En rad undantagsmän och -kvinnor avled eller flyttade bort under 1860-talet. Flyttade gjorde också torparen Carl Gustaf Jonsson, som flyttade hit från Arby 1863 med hustrun Helena Håkansdotter och 3 barn. Torparen Carl Johan Gabrielssons son Peter Gustaf Carlsson var skräddare men flyttade 1866 till Kroksjö. Torparen Anders Petersson var född 1816 i Vissefjärda och hustrun Britta Stina Nilsdotter 1811 i Oskar. Båtsman var fortfarande Peter Nicolausson Rulle, född 1839 i Vissefjärda och gift med Emma Andreasdotter, född 1840 i Oskar. De hade 5 barn. En annan båtsman var Johan Peter Svensson Köl, som kom hit 1867. Han var född 1848.

På 1870-talet fick Carl Johan Gustafsson och Hilda Gustafva Niclasdotter 5 barn: Pehr Elof 1870, Frans Emil 1873, Johan August 1875, Gustaf Algot 1877 och Anna Wilhelmina 1880. Gustaf Vilhelm Jonsson gifte sig 1871 med Johanna Mathilda Håkansdotter från Stora Kolfly, född 1852. De fick 4 barn: Hulda Amanda 1872, Alma Viktoria 1874, Helena Augusta Constance 1876 och Anna Fanthefyra (!) Kristina 1879. Då hade gården redan 1875 överlåtits till John Peter Andersson, född i Oskar 1828 och 1857 gift med Anna Maria Nicolaidotter från Vissefjärda, född 1835. De fick sammanlagt 5 barn på 1870-talet: Hedda Josefina 1865, Amalia Sofia 1870, Amanda 1872, Ida Mathilda 1875 och Aron Victor 1879. Samma år såldes gården till Carl Johan Johannisson, född 1848 och 1874 gift med Emma Petersdotter, f. 1852. De hade tre barn: Per Ingemund Theodor, född 1876, Jenny Sally Charlotta f. 1878 och Frans Adolf Domalde f. 1880. Nils Peter Jonsson och Emma Sophia Olsdotter brukade 3/16 mtl. De fick 2 barn: Anna Josefina Carolina, f. 1877 och Karl Konrad, f. 1880. Då hade de 1879 sålt gården till Carl Vilhelm Allgurén, född 1841 i Alguts-boda. Han tillträdde 1879. Han var ogift. Carl Johan Jonsson d.y. sålde 1872 sina 3/64 mtl till Carl Johan Gustafsson. Han var gift med Charlotta Gustafsdotter och hade 2 barn: Hilda Emilia, f. 1868, och Johan Aron, f. 1871.

1/16 mtl ägdes av Frantz Oscar Ottosson Allgurén i Skräddaregärde och 1/16 av Alfred Ottosson Allgurén, som flyttade hit 1875. Han hade då 1874 gift sig med Lena Stina Jonsdotter från Vissefjärda, f. 1849. De fick 3 barn: Carl Vilhelm 1874, Anna Victoria 1876 och Amandus Teodor 1879. 1880 övergick gården till Olof Petersson, f. 1817 och 1860 gift med Kristina Olsdotter, f. 1835. De hade med sig 6 barn och fick 1876 sitt sjunde, sonen Gustaf Henrik. 1/128 mtl brukades av Carl Johan Jonsson d.ä. från Vissefjärda, född 1836 och sedan 1870 gift med Helena Mathilda Carls-dotter, dotter till Carl Petersson, och född 1847. De fick 4 barn: Pehr Victor 1871, Edla Justina 1874, Clara Antoinette 1877 och John Ferdinand Theodor 1879. Båtsmannen Johan Peter Rulle flyttade 1872 till Vissefjärda och båtsmannen för Binga Johan Peter Svensson Köl 1875 till Siggegärde. Undantag hade Niclas Nilsson med hustru, Jonas Nilsson med hustru, Carl Petersson, som avled 1873, och från-skilda hustrun Catharina Lisa Månsdotter med 6 barn. Flera torpare bodde en tid på ägorna men flyttade efter en tid. Dessutom kan nämnas skräddaren och torparen Johan Carlsson, som gifte sig 1872 och fick 3 barn.

På 1880-talet skedde flera förändringar. Carl Johan Gustafsson flyttade 1883 till Oskar med hustru och 6 barn. I stället kom från Vissefjärda Peter Magnus Gustafsson, född 1849 och 1879 gift med Ida Matilda Petersdotter från Algutsboda, f. 1850. De fick 3 barn: Carl Hjalmar, född 1880 i Vissefjärda, Emma Fredrika Matilda, f. 1885, och Anna Augusta, f. 1888. Deras gård var på 13/64 mtl. 5/32 mtl innehades av Carl Johan Johansson, f. 1845 och sedan 1879 gift med Emma Petersdotter, f. 1852. De hade tillsammans 6 barn: Per Ingemund Teodor, f. 1876, Jenny Sally Charlotta, f. 1878, Frantz Adolf Domalde, f. 1880, Johan Arthur Fritiof, f. 1882, Gustaf Rudolf, f. 1885 och Edla Elise Beata, f. 1887. Carl Vilhelm Allgurén överlät 1883 sin gård till Carl Olof Olsson från S:t Sigfrid, född 1842 i Madesjö och sedan 1871 gift med Matilda Jonsson, född 1847. De medförde från S:t Sigfrid 5 barn: Alfred, f. 1871, Anna Teresia, f. 1874, Johan Gottfrid, f. 1876, Ida Matilda, f. 1880, och Ester Amanda, f. 1882. I Högahult föddes 1887 Karl Emil. Olof Petersson tog 1888 undantag på 1/16 mtl av Gustaf Petersson från Vissefjärda, f. 1852 och 1880 gift med Emma Carlsdotter, f. 1860. De medförde 3 barn: Emma Augusta, f. 1881, Per Konstantin, f. 1883, Gustaf Hjalmar, f. 1885. I Högahult föddes 1891 sonen Janne Vilhelm. Av Olof Peterssons barn emigrerade fyra till USA: sonen Carl med tillnamnet Höglund 1889, Klara och Johanna Höglund 1888 och Gustaf Höglund 1889. Carl Johan Jonsson på 1/128 mtl flyttade 1882 till Oskar. 1/64 mtl ägdes nu av Peter Edvard Lagerqvist, född 1842 och gift med Matilda Johansdotter från Alguts-boda, f. 1841. De hade 4 barn: Alexander Georg, f. 1865 i Danmark och 1891 emigrant till USA, Augusta Sofia, f. 1867, Ida Adelina Teresia, f. 1870 och Amy Jenny Constantia, f. 1873.

Undantag hade Niclas Nilsson med hustru, Jonas Nilsson med hustru och Carl Peterssons änka Kristina Andersdotter, som dock avled 1890. Dottern Amanda Ottilia hade 1887 flyttat till Oskar. Torpare var Peter Johan Jonsson, f. 1846 i Vissefjärda med hustru och 6 barn, Carl Gustaf Nilsson, f. 1835 med hustru och 5 barn, och skräddaren och torparen Johan Carlsson, f. 1845, med hustru och 5 barn. Dessutom fanns flera arbetarefamiljer bosatta tidvis på ägorna.

Under åren 1890-1894 inflyttade till 5/32 mtl Johan Emil Olsson, f. 1863 och 1890 gift med Hulda Johansson, f. 1866. De kom till Högahult 1894. På de övriga gårdarna inträffade inga större förändringar. Peter Magnus Gustafsson fick 1892 sitt fjärde barn, Gustaf John, Carl Johan Johansson samma år sitt sjunde, Ida Ruth Ingeborg, Carl Olof Olsson 1894 sitt sjunde, Erik Axel Manne, Gustaf Petersson 1893 sitt femte, Anna Gunhild. Undantagsmannen Olof Petersson emigrerade 1892 till USA, sannolikt till sonen Karl Höglund.

Befolkningen uppgick 1875 till 75 personer och 1894 till 74 personer, av vilka 38 var män och 36 kvinnor.

Från Högahult emigrerade mellan 1868 och 1892 endast 6 personer.

1884 Amandus Olsson, f. 1862
1887 Alexander Georg Lagerqvist, f. 1865
1888 bondsonen Pehr Höglund, f. 1870
1888 systern Klara Höglund, f. 1869
1889 Gustaf Höglund, f. 1876
1892 undantagsmannen Olof Petersson, f. 1817

Samtliga emigrerade till USA.

Sidebar